Successive Presidents

Past Presidents of the VSJ

954 - 1957 Kiyoshi HISANO
1958 - 1964 Souichiro ASAO
1965 - 1966 Hidehiko NISHIO
1967 - 1974 Hiroo KUMAGAI
1975 - 1984 Jin IMATI
1985 - 1988 Yutaka TUZI
1989 - 1996 Genichi HORIKOSHI
1997 - 2000 Katsuya NAKAYAMA
2001 - 2002 Akio YOSHIMORI
2003 - 2004 Masatoshi ONO
2005 - 2006 Masanori KOBAYASHI
2007 - 2010 Tatuo Okano
2011 - 2014 Kenjiro Oura